Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Paul Sanders Webdesign

1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail  bevestigd, van levering  van één of meer producten of diensten van Paul Sanders Webdesign.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,offertes en alle door Paul Sanders Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte   diensten.


2.2. 
Door de 25% aanbetaling te voldoen verklaart de 
opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden 
  van Paul Sanders Webdesign  en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat die op de website staat .


2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op  specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Paul Sanders Webdesign  alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Paul Sanders Webdesign    

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Paul Sanders Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
3.1. Per opdracht zal Paul Sanders Webdesign een offerte uitbrengen. In deze  offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de  kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.

3.3. Alle offertes van Paul Sanders Webdesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

3.4. Paul Sanders Webdesign verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

Artikel 4: Website of Webshop
4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaald de opdrachtgever 25% van het totaalbedrag (excl. BTW) aan Paul Sanders Webdesign alvorens Paul Sanders Webdesign begint met de eerste opzet van een website of webshop. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het resterende bedrag.

4.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht.Paul Sanders Webdesign behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Paul Sanders Webdesign nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Paul Sanders Webdesign en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Paul Sanders Webdesign haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen
hoofdsom direct opeisbaar.

4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Paul Sanders Webdesign is eigendom van opdrachtgever.De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Paul Sanders Webdesign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Paul Sanders Webdesign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

4.6. Paul Sanders Webdesign behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website,of webshop evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

4.7. Paul Sanders Webdesign is gerechtigd de website of webshop van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit
5.1. Voor websites / webshop draagt Paul Sanders Webdesign de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Safari, Firefox en  Microsoft Internet Explorer 5+, 6+ en 7.0), maar Paul Sanders Webdesign is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers.Paul Sanders Webdesign garandeert op generlei wijze dat het door Paul Sanders Webdesign gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website of webshop
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop.

6.1. Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina's van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de  opdrachtgever.Ordenen en verwerken van verkregen informatie van de drachtgever op bestaande pagina's van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina's voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Paul Sanders Webdesign.

6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door Paul Sanders Webdesign geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina's op  hoofdlijnen identiek blijven.

Artikel 7: Levering en Levertijd
7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een website of webshop geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Paul Sanders Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Overmacht
8.1. In geval van overmacht is Paul Sanders Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

8.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd .

8.3. Paul Sanders Webdesign niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrant of anderen waarop Paul Sanders Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen
10.1. Alle op de Paul Sanders Webdesign website of webshop genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling
11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 10 dagen te geschieden.

11.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail of per post . Deze dient door de klant uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding .

Artikel 12: Eigendomsrecht
12.1. Paul Sanders Webdesign behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverd een nog af te leveren goederen en websites,/ webshop totdat de koopprijs voor al deze goederenen/of websites / webshop geheel is voldaan.

 Artikel 13: Privacy bepalingen
13.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Paul Sanders Webdesign verstrekt deze informatie,naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

 MVG Paul Sanders Webdesign